Расте броят на работещите ромски младежи

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ представи eдин от ключовите си проекти, насочени към пазара на труда и намирането на работа на уязвими младежи „Първи стъпки за професионално развитие“ по време на двудневен семинар през април, в който участваха неправителствени и местни общински организации, работещи с хора в неравностойносто положение. Семинарът се проведе в рамките на създадения Младежки център в Пловдив по едноименния проект на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Основният фокус на срещата беше поставен върху работата с младежи в неравностойно положение и неравенствата в обществото, образователните дейности, които да предотвратяват ранните бракове в ромската общност, съвместни дейности за обмяна на опит, превенция на наркомания, проблемите в малките населени места и мрежа за споделяне на информация.

Освен НПО, сред присъстващите бяха представители на Министерството на образованието, на Община Пловдив, както и Георги Титюков – зам.-кмет по “Спорт, младежки дейности и социална политика”, който е и ръководител на проекта.

Донка Кьосева и Принцеса Иванова са двете момичета, участнички в проекта, за които бяха открити възможности за работа в младежкия център в Пловдив. Те бяха подкрепени в процеса на кандидатстване, както и след като вече започнаха работа. Момичета споделиха ценния си личен опит по време на семинара и сблъсъка с обществените предразсъдъци, както и как се справят с тях като млади жени, представители на ромския етнос.

За да разберат по-добре ролята на дейностите по проект „Първи стъпки за професионално развитие“, по време на практическото му представяне, участниците в семинара бяха разделени на групи, като всяка една от тях се съсредоточи върху определен проблем, с който младежите и хората от уязвими групи се срещат.

Вторият ден от семинара беше посветен на проблемите на ромската жена, където също бяха представени услугите по проект „Първи стъпки за професионално развитие“ като обученията и индивидуалното отнощение към всеки участник. Те са добра основа за постигане на по-добри резултати и личностно израстване, именно заради което бяха споделени и историите на редица ромски младежи, примери за успешно реализиране, които вече са били подкрепени по линия на проекта.