„Различията по етнос и религия нямат значение за добрия бизнес“

Рая Лепоева е дългогодишен специалист в сферата на човешките ресурси. В момента отговаря за подбора на служители в екипа на „Обединена млечна компания“.

 

Защо е важно всяка компания да търси разнообразието в своя екип и да се стреми да няма предразсъдъци по етнически или други признаци?

През годините „Обединена млечна компания“ (ОМК) е била работно място за голям брой работници и служители – различни по възраст, пол, етнос , религиозна принадлежност и др. От изключително значение за формиране на ценностната система и мирогледа на хората е комуникацията в екипа. Различните гледни точки, дори споровете между отделните хора, изграждат характери. А за една голяма компания, каквато сме ние, многообразието в характерите може да доведе само до позитиви и извличане на най-добрите качества от всеки.

От друга страна, ОМК  винаги се е стремяла стартът на всеки в компанията да бъде равен. Ние вярваме, че качествата, отговорността, упоритостта и амбицията, които търсим в нашите бъдещи  служители, не зависят от цвета на кожата им или от тяхната националност.

От какво най-често се страхуват работодателите, което ги спира да бъдат „по-отворени“ за различията между култури и хора?

Страховете обикновено са свързани с приемствеността. Знаем, че усилията на ръководителите на различните отдели в ОМК в тази насока са непрестанни, но риск винаги съществува. В тази връзка, още във въвеждащите обучения на новопостъпилите работници и служители, засягаме темата за мисията и ценностите на компанията ни относно равнопоставеността.

Трябва ли търсенето на разнообразие в екипа да се превърне във водещ бизнес приоритет на повече български компании и какви са предимствата?

Ако все още не е приоритет, то пазарът на труда скоро ще го наложи като такъв. Проучванията показват, че все по-малък става делът от населението в трудоспособна възраст в България и ако налагането на разнообразието в екипа не се подкрепя, то бизнесът рискува да загуби, преди да е спечелил, хора с потенциал в развитието си.

Предимството на многообразния екип намираме в събирането на хора от различни етноси, вероизповедание и култури на едно място. Работейки с такива хора, ние имаме възможността да извлечем най-доброто от бита и културата им и да го принесем в компанията. По този начин засилваме лоялността към работното място и отговорността на всеки към работата и компанията.

Как подхожда вашата компания към различията в екипите – какви трудности срещате и каква част от екипа ви е с различен етнос, например?

ОМК е доказала себе си като толерантна компания. В тази връзка ние нито делим, нито броим хората по етническа принадлежност. Не се съсредоточаваме върху различията, а акцентираме върху общата идея, цел и посока. За нас е важно екипът ни да е отговорен и най-вече ангажиран с компанията.

В Обединена млечна компания неведнъж сме назначавали колеги от различен етнос, откривайки заряда и потенциала, които носят в себе си.

Срещате ли трудности при наемането на работа?

Педизвикателства не липсват. От една страна на кандидатите им липсва увереност и умение да заявят себе си като най-подходящи за дадената позиция. Голяма част от кандидатите с различен етнос изпитват притеснение по време на интервютата. Не знаят как да заявят ясно и категорично желанието си да работят и да се развиват в дадена насока.

От друга страна забелязваме, че за хората с различен етнос е необходим по-продължителен адаптативен процес, в който разбира се, ние като екип се включваме активно като помагаме за по-бързото им приобщаване в компанията.

Преминава ли вашият мениджмънт екип обучения с цел по-малко предразсъдъци?

Политика на ОМК е развитието на човешкия капитал и потенциал на служителите, доказали се в структурата на организацията, без значение от принадлежността им към даден етнос или религия.

Ние няма как да говорим за мениджърско ниво, ако има предразсъдъци! Всеки един ръководител на екип в ОМК е наясно, че работоспособността, трудолюбието и отговорността на даден служител не са обвързани с неговия пол, възраст, раса, етнос, религия и т.н.

Ценни уроци и съвети от дейността ви в тази посока?

Стараем се да даваме шанс на всеки, който покаже, че го иска. Допускаме до интервю кандидати, които по данни в автобиографиите им например нямат особен практически опит, но са положили усилия в образование или специализирани курсове за развитие на компетенциите. Това е показателно, че тяхната амбиция и желание за успех.

Смятате ли, че вие и други компании трябва да се застъпите за това да има повече разнообразието във фирмите?

Ние подкрепяме напълно пъстротата на персонала в компаниите. Смятаме, че различните хора носят различна емоционалност и заряд, както вече споменахме. Затова призоваваме колегите да бъдат отворени за многообразни екипи, така че комуникацията, споделянето на опит и различните виждания на отделните индивиди, да допринасят за по-висока продуктивност и изграждането на пълноценен колектив!