В Сливен партньорството включва работа с младежи в неравностойно положение на възраст 15-18 години. С учениците от партньорските училища ще работят ментори в посока на:

* изграждане на меки умения;

*кариерно ориентиране.

За училищата, част от партньорската ни мрежа, фондация „Тръст за социална алтернатива“ ще
организира обучения за преподаватели, целящи създаване на подкрепяща и
благоприятна училищна среда. Обученията ще бъдат проведени от сертифицирани
обучители и по методология на международната асоциация „Стъпка по стъпка“.

Партньор:

Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Кюри“