Партньорски училища

В София фондация „Тръст за социална алтернатива“ си сътрудничи с партньорски училища, което включва работа с младежи в неравностойно положение на възраст 15 -18 г. Менторите помагат на децата да изградят

* изграждане на меки умения

*кариерно ориентиране

За училищата, част от партньорската ни мрежа, организираме обучения за преподаватели, целящи създаване на подкрепяща и благоприятна училищна среда.

Обученията ще бъдат проведени от сертифицирани
обучители и по методология на международната асоциация „Стъпка по стъпка“.

Партньор:

Професионална гимназия по кожени изделия и текстил.