Стара Загора

Партньорски училища

В София фондация „Тръст за социална алтернатива“ си сътрудничи с партньорски училища, което включва работа с младежи в неравностойно положение на възраст 15 -18 г. Менторите помагат на децата да изградят

* изграждане на меки умения

*кариерно ориентиране

За училищата, част от партньорската ни мрежа, организираме обучения за преподаватели, целящи създаване на подкрепяща и благоприятна училищна среда.

Обученията ще бъдат проведени от сертифицирани
обучители и по методология на международната асоциация „Стъпка по стъпка“.

Партньори:

Професионална гимназия по кожени изделия и текстил

Учебното заведение възниква след обединяване на две училища – обувно училище, основано през 30-те години на века, и частно девическо училище по облекло „Просвета”, основано през 1932 г. През 1949 г. е преобразувано във фабрично-заводска паралелка към обувен завод ”9.ІХ.” През 1956 г. училището става СПТУ, а през 1957 г. – техникум със специалност ”Технология на обувното производство”. През последните 15 години в училището се обучават деца в специалност „Машини и съоръжения в шевната и обувна промишленост”.

123 СУ СТЕФАНСТАМБОЛОВ“ – СОФИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“

Училището води своето начало от 1893 година. Това е първото девическо професионално училище в България, основано по инициатива на благотворително дружество „Майка“, председателствано от видните български общественички Йорданка Филаретова и Екатерина Каравелова.