Първи стъпки

за професионално развитие

Целта ни е да подпомогнем по-бедните и уязвими младежи до 29-годишна възраст като организираме обучения и създаваме възможности младите да намерят работа и да се реализират на пазара на труда

Проектът се реализира в следните държави

Последни новини и ресурси

Проектът се реализира в:

Проектът се реализира от

ТСА изпробва и подкрепя иновативни и резултатни подходи, които повишават икономическата независимост и подобряват жизнените перспективи на бедните в България, с фокус върху ромите. В рамките на проект „Първи стъпки за професионално развитие“, ТСА изпълнява дейности целящи повишаване качеството на образование на младежи от уязвими групи както и подобряване позициите на младежите на пазара на труда.

Младежка фондация „Арете“е организация, подпомагаща младежи с висок потенциал, които са ограничени от социални и икономически бариери в България и на Балканите. Арете допринася за развитието на ангажирано гражданско общество и изграждаме ролеви модели в ромската общност, които се подкрепят помежду си за постигане на образователни, професионални и лични успехи. В рамките на проект „Първи стъпки за професионално развитие“, Арете изпълнява дейности целящи повишаване качеството на образование на младежи от уязвими групи както и подобряване позициите на младежите на пазара на труда.

Проектът се финансира от

ЕИП и Норвежките финансови механизми 2014-2021 са създадени,  за да допринесят за намаляване на социалните и икономическите различия в Европа. Признавайки силната връзка между социалното и икономическото равенство и участието в пазара на труда, мерките, насочени към заетостта на младите хора, се насърчават в различните програми на безвъзмездните средства на ЕИП и Норвегия. В допълнение, Фондът за безвъзмездна помощ на ЕИП и Норвегия за младежка заетост специално има за цел да подкрепи транснационални проектни инициативи, насърчаващи устойчива и качествена младежка заетост. Фокусът върху транснационалното сътрудничество отразява виждането, че безработицата сред младите е общо европейско предизвикателство и следователно трябва да се проучат общи европейски решения.

Проектът се съфинансира от

Фондация „Америка за България“ е независима, непартийна и неполитическа американска благотворителна организация. Фондация „Америка за България“ подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация. Подкрепата за ТСА е осигурена от Фондация „Америка за България“