Програма „Трудова заетост и предприемачество“ на младежки форум „Истина или предизвикателство“

Програма „Трудова заетост и предприемачество“ ще бъде представена на Младежки форум „Истина или предизвикателство“, гр. Пловдив, 20-21 окт. 2023.

Младежки Център Пловдив организира Десето юбилейно издание на младежки форум „Истина или предизвикателство- Провокирам те да бъдеш..“ от 20 до 22 октомври 2023 в гр. Пловдив. Този път целта ще бъде да се изследва връзката и взаимодействието между изкуството и ученето, както и една своеобразна провокация към съществуващата формална образователна методика.

Ще бъдат представени съвременни и различни от традиционната образователна система подходи. В рамките на 3 дни, младежи на възраст 15-29 години от цялата страна ще бъдат гости на центъра и ще имат възможността да се срещнат и да обменят идеи с известни лектори от цялата страна, както и активно ще участват в предизвикателства по зададени теми. По време на събитието ще се представят успешни обучителни практики на младежките центрове в градовете Враца, Добрич, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Габрово, Монтана и Перник. Акцент във форума ще e и представяне на постигнатите резултати от съвместното сътрудничество на институциите в рамките на Национална мрежа на младежките центрове. В юбилейното издание младежките работници и медиатори ще отбележат публикуването на най-новата образователна програма „Младите (въз)действат 2“, която екипът разработва в партньорство със свои колеги от Националната мрежа на младежките центрове, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Norsensus MediaForum.

Основната цел на форума е:
• Да се идентифицират начини за подобряване и популяризиране на съвместно разработената програма и методика, надграждаща тази за дигитално – медийна грамотност и планиране на последващи дейности по прилагането ѝ.

По-конкретно форумът ще:
• Предостави възможност на участниците да обменят информация за прилагане на програмата по градове;
• Анализира резултатите от практическото приложение на методиката и изготви конкретни препоръки за надграждане;
• Осигури пространство за дискусия относно възможности за подобряване на сътрудничеството и осъществяване на съвместни дейности от младежките центрове;
• Даде възможност за обсъждане на идеи за последващи дейности, които да бъдат реализирани в резултат на младежкия форум.

Форумът се провежда два пъти в годината, като на участниците, живеещи извън град Пловдив се осигурява настаняване и изхранване в центъра. В организацията на събитието, екипът включва и младежи, с които заедно подготвят и водят сесиите. По този начин младите хора биват овластени, предоставят им се възможности за изява и развитие, запознанство с техни връстници от други населени места. Темите, които се включват във форума са на база обратната връзка, получена от участниците от предишни издания и проведени проучвания за интересите на младите хора и предизвикателствата, пред които се изправят в ежедневието си.

Локалният координатор за град Пловдив, Пазарджик и Стара Загора Вероника Кертикова ще вземe участие и ще представи идеи и насоки за кариерно ориентиране, развитие и кариерен път на младежи от уязвими групи в рамките на програма „Трудова заетост и предприемачество“ към Тръст за социална алтернатива.

Младежкият форум се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Програмата на събитието можете да видите тук.