Ресурси

Обща информация за Програмата 

Брошура „Заетост и предприемачество“

Флаер „Заетост и предприемачество“

Постер „Заетост и предприемачество“

Обща информация за проекта 

Презентация „Добрата подготовка: ключ към професионалната реализация“
Презентация „Първи стъпки в професионалното развитие – обзор“

Кратка презентация на цялостния проект /ЕNG/

Законодателна рамка 

Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 – 2030)

Национален план за действие за периода 2022-2023 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г

Закон за насърчаване на заетостта

Национална програма за развитие България 2030

Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030

Закон за защита от дискриминация

Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Положението на ромите, живеещи в населените места в ЕС. Резолюция на Европейския парламент от 5 октомври 2022 г. относно положението на ромите, живеещи в населени места в ЕС (2022/2662(RSP))

Доклад относно изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите – 2019 г. Доклад на Европейската комисия

Възможности за интеграция на ромите в България чрез професионално образование и обучение – Иван Иванов, Илиян Ризов

Обучителни ресурси

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО – Иновативни методи за подкрепа на младежи в неравностойно положение в сферата на образованието и заетостта

Наръчник за успешно наставничество – Как да подкрепим младите хора в неравностойно положение да постигнат успехи в образованието и заетостта

Доклад с препоръки за политики

Инвестиране в бъдещето ни: Какво работи за младите роми? Топ 10 на най-добри практики за заетост на ромски младежи (Европейска мрежа на ромските организации)

Обучение по предприемачество: Ръководство за специалисти по подготовка на учители

Заетост на ромите и потенциал на държавните и бизнес политики за включване на ромите в пазара на труда
Доклад от Вера Месинг и Жужа Арендаш със съдействието на Боян Захариев

Бедност и заетост: положението на ромите в 11 държави — членки на ЕС. Проучване сред ромите — Данни на фокус. Агенцията на Европейския съюз за основните права

Тематичен доклад за положението на ромите. Програма: Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи 2014 – 2021 (Професор Илона Томова, доктор Любомир Стойчев)

Доклад относно публичните политики за интеграция на ромите в България и основните проблеми на социалноикономическото включване на ромската общност. Екип на Институт Отворено общество- София с ръководител Мария Методиева, Fundasia Soros România, 2012

Социално – икономически ефекти от публичните инвестиции за приобщаване на ромите в Каварна. Аналитиен доклад (2015, Център за изследване на демокрацията)

Усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за приобщаване на ромите. Ръководство за местните власти
(Мрежа EURoma, 2014 г)

Анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила (W2/2022) 

Визуални ресурси 

Мечтата на Трайко