Обучения за младежи

Проектът предоставя обучения за младежи от групи в неравностойно положение от градовете София, Пловдив и Сливен на възраст между 15 и 29 години за придобиване на меки умения, съчетани с обучения за придобиване на професионална квалификация – в това число обучения по английски език и обучения за придобиване на компютърна грамотност. Основната цел на обученията е повишаване на готовността за трудова заетост на младежите. В обученията могат да се включат две групи младежи:

* ученици, обучаващи се в професионална гимназия на територията на някой от гореизброените градове;

* младежи със завършено средно образование, на възраст между 19- 29 г., които имат мотивация да работят и живеят в някои от гореизброените градове;

За участие в проекта, може да се свържете с г-жа Радостина Чапразова, като контакти може да откриете в меню ,,Контакти“.
В рамките на проекта младежите ще имат възможност да вземат участие в следните обучения:

Обучение по английски език

Курс по компютърна грамотност

Менторска подкрепа

В рамките на настоящия проект се предвижда предоставяне на наставническа подкрепа, насочена към професионално израстване и кариерно ориентиране на младежите, включени в проектните дейности. Наставници ще работят с младежите за придобиване и усъвършенстване на ключови умения, нужни за постъпване на пазара на труда. Освен това, наставниците ще осигуряват възможности на младежите да посетят местни фирми и предприятия, както и да се запознаят с работната среда в реални условия.

За откриването на нови възможности за професионално развитие съдействие на участниците в проекта ще оказват и местни координатори.  Те ще консултират младежите при подготовката на необходимите документи за кандидатстване за подходящи позиции, съответстващи на техните образователни постижения и компетенции.

Обучения за учители

В рамките на проект „Първи стъпки за професионално развитие“, ТСА ще организира обучения за повишаване квалификацията на педагогически специалисти по обучителната програма на ТСА „Заедно в пъстър свят“.  Обученията са насочени към учители в гимназиална степен, преподаващи в трите градовете София, Пловдив и Сливен, като участниците ще получат по един квалификационен кредит. Обученията ще се извършват от сертифицирани обучители  по методология на международната асоциация „Стъпка по стъпка“.

Обучителната програма цели повишаване професионалната квалификация на педагогически специалисти, чрез запознаване с и прилагане на иновативни подходи в образователния процес, с цел осигуряване на напредък и повишаване на образователните постижения на всички деца.

Обучения за специалисти по човешки ресурси

ТСА ще организира обучения за водещи частни компании за повишаване уменията на специалистите им „Човешки ресурси“ за прилагане на иновативни подходи за работа с младежи в неравностойно положение, за една по-разнообразна и приобщаващаработна среда, като обученията могат да бъдат полезни на компанията в:

*приобщаване и мотивиране на служителите за постигане на високи резултати;

*създаване на по-динамична фирмена култура и положителна работна среда;


*достигне и запазване на най-добрите таланти, които най-добре отразяват нуждите на клиентите;


*повишаване продуктивността на служителите;

*повишаване продуктивността на служителите;

*достигне и запазване на най-добрите таланти, които най-добре отразяват нуждите на клиентите;


*подобряване достъпа до нови и разнообразни пазари и клиенти;


*повишаване производителността и увеличаване на приходите;


*осигуряване на по-добро конкурентно предимство на пазара;


*увеличаване лоялността към марката и удовлетвореността на клиентите;


*осигуряване по-голяма гъвкавост и адаптивност в глобализирания свят;


В допълнение обученията ще спомогнат за скъсяване дистанцията между работодателите и служителите и за установяване на включваща работна среда.
Обученията ще се извършват от сертифицирани обучители по методология на международната асоциация „Стъпка по стъпка“.

Събития за обмяна на опит за компании

В рамките на проекта ще бъдат организирани събития с представители на бизнес компании, целящи обмяна на стратегически опити, практики и идеи, свързани с предизвикателствата като мотивиране, привличане и задържане на персонал, обучение  и развитие на човешки ресурси и др.
Чрез тях компаниите биха могли да осигурят по-приветливи условия и среда на работа.