Обучения за младежи

По проекта се организират обучения по меки и твърди умения за младежи от уязвими общности в София, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Бургас, Варна, Велико Търново и Сливен на възраст между 15 и 29 г. Целта на обученията е младежите да придобият и добавят т.нар. „меки“ и “твърди” умения към своята професионална квалификация, в това число обучения по английски език компютърна грамотност, както и различни курсове и обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията и придобиване на нови компетенции. Основната цел на обученията е повишаване на готовността за трудова заетост на младежите, както и улеснена реализация на пазара на труда.

В обученията могат да се включат три групи младежи:
* ученици в последни степени на училищно образование, обучаващи се в професионална гимназия на територията на някой от гореизброените градове;
* младежи със завършено средно образование, на възраст между 19 – 29г, които имат нужда от квалификация, преквалификация и повишаване на знанията и уменията, както и от придобиване на нови компетенции
* младежи със завършено средно образование, на възраст между 19 – 29г. които имат мотивация да работят и живеят в някой от гореизброените градове;

В рамките на проекта младежите ще имат възможност да вземат участие в следните обучения:

– Обучение по английски език

– Курс по компютърна грамотност

Менторска подкрепа

Освен обучения в рамките на проект „Първи стъпки за професионално развитие“ се предоставя и менторска подкрепа. Тя разкрива нуждите на младежите-участници и укрепява стремежа им за развитие.
Бизнес менторът помага чрез пряка подкрепа и предоставянето на консултации, съвети и напътствия, базирани на личния си и професионален опит и знания. Той/тя помага в процеса на взимане на решения, но по никакъв начин не се меси в работата на човека, който наставлява.

Основните ползи от менторството:
– получаване или осигуряване на кураж, мотивация и подкрепа;
– подкрепа за разбирането на различни гледни точки;
– придобиването или осигуряването на ценни знания и умения;
– учене чрез преживяване и опит, т.е. по-неформални средства в сравнение с онова, на което се набляга в училище.

Освен всички гореизброени дейности, менторите съдействат на учениците да посетят местни фирми от региона, в който се намират, и да се запознаят с работната среда, спецификата на дейността на компанията, както и със специфичните изисквания на работодателите.

По проекта функционира и мрежа от локални координатори в Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Велико Търново, Варна, Сливен, София, чиитo функции са следните:
1. Участие в разнообразни събития с цел представяне на проекта, целите и дейностите му пред различни целеви групи и заинтересовани страни
/кариерни изложения, дни на кариерата, събития в образователни институции, информационни дни, срещи с работодатели, представяне в различни институции – образователни или администрация, медийни изяви, семинари и др./;
2. Организиране на информационни срещи с представители на целевите групи или други партньори за представяне на целите и дейностите по проекта;
3. Установяване на контакти и създаване на пълноценни партньорства с български и международни работодатели;
4. Идентифициране и изготвяне на профили на участниците в проекта;
5. Подкрепа на участниците в проекта в процеса им на учене, образование и кариерно ориентиране с цел по-резултатна подготовка за
пазара на труда посредством:
– Търсене на свободни работни позиции и настаняване на работа;
– Наставничество/менторство на работното място;
– Подбор и настаняване на обучения за придобиване и развитие на умения (твърди и меки); професионални обучения;
– Обучения за подготовка на пазара на труда – съдействие на участниците с практически съвети – умения за активно поведение на пазара на труда, при подготовката на документи за кандидатстване за работа, в подготовката на успешното представяне пред работодатели по време на подбор и интервю, и цялостно по пътя на тяхното професионално развитие.

Обучения за учители

Организираме обучения за повишаване квалификацията на педагогически специалисти в сферата на многообразието и приобщаването, които се извършват по проекта на фондация „Тръст за социална алтернатива“ „Заедно в пъстър свят“. Обучителната програма цели повишаване професионалната квалификация на педагогически специалисти, чрез запознаване с и прилагане на иновативни подходи в образователния процес, с цел осигуряване на напредък и повишаване на образователните постижения на всички деца. В обученията могат да се включат учители от гимназиалните класове, които преподават в София, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Бургас, Варна, Велико Търново и Сливен. Те ще придобият по един квалификационен кредит.

Целта е да се надгради квалификацията на учителите, като чрез иновативни подходи и социално-игрови модели се дава възможност да се създаде здравословна и равнопоставена среда в класната стая. Въз основа на така изградената основа се открояват и повишават образователните възможности на децата, освен това се стимулира изграждането на непредубедена учебна среда, чрез приемане на различните таланти и дадености на децата и стимулиране на реализацията на пълния им потенциал.

Обученията ще се извършват от сертифицирани обучители по методология на международната асоциация „Стъпка по стъпка“.

Обучения за специалисти по човешки ресурси

ТСА ще организира обучения за водещи частни компании за повишаване уменията на специалистите им „Човешки ресурси“ за прилагане на иновативни подходи за работа с младежи в неравностойно положение, за една по-разнообразна и приобщаващаработна среда, като обученията могат да бъдат полезни на компанията в:

*приобщаване и мотивиране на служителите за постигане на високи резултати;

*създаване на по-динамична фирмена култура и положителна работна среда;


*достигне и запазване на най-добрите таланти, които най-добре отразяват нуждите на клиентите;


*повишаване продуктивността на служителите;

*повишаване продуктивността на служителите;

*достигне и запазване на най-добрите таланти, които най-добре отразяват нуждите на клиентите;


*подобряване достъпа до нови и разнообразни пазари и клиенти;


*повишаване производителността и увеличаване на приходите;


*осигуряване на по-добро конкурентно предимство на пазара;


*увеличаване лоялността към марката и удовлетвореността на клиентите;


*осигуряване по-голяма гъвкавост и адаптивност в глобализирания свят;


В допълнение обученията ще спомогнат за скъсяване дистанцията между работодателите и служителите и за установяване на включваща работна среда.
Обученията ще се извършват от сертифицирани обучители по методология на международната асоциация „Стъпка по стъпка“.

Обучения за фирми

Организираме обучения за специалисти в сектор „Човешки ресурси“ и представители на бизнеси, компании и фирми, които работят за водещи национални и международни компании в България. Идеята е специалистите, които работят пряко със служителите да припознаят многообразието и приобщеността на работното място като двигател на прогреса на компанията и да придобият умения, чрез които по-лесно да работят с младежи от уязвими общности и по този начин да направят работната среда във фирмите по-разнообразна, приемаща, уважаваща и зачитаща многообразието и идентичността на служителите.

Обученията спомагат и за:
*приобщаване и мотивиране на служителите за постигане на по-високи резултати и продуктивност;
*създаване на по-динамична фирмена култура и положителна работна среда;
*подобряване достъпа до нови и разнообразни пазари и клиенти;
*осигуряване на по-добро конкурентно предимство на пазара;
*осигуряване по-голяма гъвкавост и адаптивност в глобализирания свят;
Обученията се водят от сертифицирани обучители по методология на Международната асоциация „Стъпка по стъпка“.

В сътрудничество с Българска асоциация за управление на хора БАУХ и водещи фирми организираме и поредица от онлайн събития, които дават възможност за дискусия и обмяна на опит не само на специалисти в сферата на човешките ресурси, но и на хора, чиято дейност е свързана с тенденциите на пазара на труда.

Събития за обмяна на опит за компании

В рамките на проекта ще бъдат организирани събития с представители на бизнес компании, целящи обмяна на стратегически опити, практики и идеи, свързани с предизвикателствата като мотивиране, привличане и задържане на персонал, обучение  и развитие на човешки ресурси и др.
Чрез тях компаниите биха могли да осигурят по-приветливи условия и среда на работа.