Фондация Аутономия

Фондация Autonómia е създадена през 1990 г., за да насърчи развитието на гражданското общество. Тя подкрепя граждански инициативи, в които хората използват наличните местни ресурси за постигане на целите си. Те си партнират с ромски и не-ромски граждански организации в тяхното развитие и отпускат безвъзмездна помощ за дейности, засягащи маргинализирани групи. Мисията на Фондацията е да подпомага създаването на справедливо общество, чиито членове са свободни, активно и отговорно очертават съдбата си, и тази на своите общности. Освен работата, свързана с пряко развитие, те провеждат обучения и проучвания. Тъй като не разполагат със собствени ресурси, са подпомагани от ефективни правителствени и европейски програми, насочени към подобряване условията на пазара на труда на ромите и социално слабите.