Проект „Първи стъпки в професионалното развитие“ работи с местни партньори, бизнеси, компании, работодатели, младежи от уязвими общности, образователни институции, като локалните координатори по отделни места допринасят за насърчаване на устойчива и качествена заетост, и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите и за постигане на икономическата независимост на целевата група. Проектът предлага наставничество, кариерно ориентиране, обучения за личностно и професионално развитие, достъп до възможности за трудова заетост. В изпълнението на проекта ще се търси активното партньорство на професионални училища и работодатели, които също ще преминат обучения, отговарящи на реалните нужди на участниците, така че да се получат ефективни практически инструменти за институционално сътрудничество и интеграция на младите хора в неравностойно положение.

В Сливен партньорството включва работа с младежи в неравностойно положение на възраст 15-18 години. С учениците от партньорските училища ще работят ментори в посока на:

* изграждане на меки умения;

*кариерно ориентиране.

За училищата, част от партньорската ни мрежа, фондация „Тръст за социална алтернатива“ ще организира обучения за преподаватели, целящи създаване на подкрепяща и благоприятна училищна среда. Обученията ще бъдат проведени от сертифицирани обучители и по методология на международната асоциация „Стъпка по стъпка“.

Партньори:

Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Кюри“

Създадена е през 1962 г. като Техникум по електротехника и електроника. От 1965 г. има за патрон двукратната носителка на нобелова награда Мария Склодовска – Кюри. Училището предлага специалностите Софтуерни и хардуерни науки, Приложно програмиране, Компютърна техника и технологии и Електрообзавеждане на производство.

Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров“

През 1959 г. се създава Професионално училище по сградостроителство. Година по-късно приемът нараства на 12 паралелки. През 2003 г. училището приема новото си име на патрона на учебното заведение, един от известните български архитекти и кмет на град Сливен арх. Георги Козаров.