Велико Търново

Проект „Първи стъпки в професионалното развитие“ работи с местни партньори, бизнеси, компании, работодатели, младежи от уязвими общности, образователни институции, като локалните координатори по отделни места допринасят за насърчаване на устойчива и качествена заетост, и намаляване на социалните и икономически неравенства сред младежите и за постигане на икономическата независимост на целевата група. Проектът предлага наставничество, кариерно ориентиране, обучения за личностно и професионално развитие, достъп до възможности за трудова заетост. В изпълнението на проекта ще се търси активното партньорство на професионални училища и работодатели, които също ще преминат обучения, отговарящи на реалните нужди на участниците, така че да се получат ефективни практически инструменти за институционално сътрудничество и интеграция на младите хора в неравностойно положение.